Personal Information

Tên
Trần Xuân Vinh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94543
Last Modified 2023-09-09 13:06:23

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Huy Quả
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Huy Thai
♂️ Trần Văn Huyền
♂️ Trần Hữu Chương
♂️ TrầnVăn Bình
♂️ Trần Nhật Chiếu
Family ID 94533
Last Modified 2023-09-09 13:02:53

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Xước
♂️ Trần Văn Miên
♂️ Trần Văn Diên
♂️ Trần Văn Kiên

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍