Personal Information

Tên
Trần Văn Xước
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 11/4
Person ID 94758
Last Modified 2023-10-05 12:37:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Xuân Vinh
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Miên
♂️ Trần Văn Diên
♂️ Trần Văn Kiên
Family ID 94756
Last Modified 2023-09-09 14:26:24

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh
Children ♂️ Trần Văn Thịnh

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Hồ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

11/4
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh trường tỉnh; Thủ chỉ làng.