Personal Information

Tên
Trần Văn Huyền
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94537
Last Modified 2023-09-09 13:04:45

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Huy Quả
Mẹ Họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Huy Thai
♂️ Trần Hữu Chương
♂️ Trần Xuân Vinh
♂️ TrầnVăn Bình
♂️ Trần Nhật Chiếu
Family ID 94533
Last Modified 2023-09-09 13:02:53

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Mân
♂️ Trần Văn Toản

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍