Personal Information

Tên
Trần Văn Miên
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 22/3
Person ID 94761
Last Modified 2023-10-05 12:47:44

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Xuân Vinh
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Văn Xước
♂️ Trần Văn Diên
♂️ Trần Văn Kiên
Family ID 94756
Last Modified 2023-09-09 14:26:24

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đinh
Children ♂️ Trần Văn Chân
♂️ Trần Tám Ca

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Hồ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

22/3
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Hương sắc làng Trung Lễ; Thủ chỉ làng. Thọ trên 60 tuổi