Personal Information

Tên
Trần Văn Tĩnh
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94751
Last Modified 2023-09-09 14:25:20

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hữu Chương
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Văn Phấn
♂️ Trần Kim Đôi
♂️ Trần Văn Định
Family ID 94736
Last Modified 2023-09-09 14:21:30

Spouses ( 1 )

Spouse
Không Rõ
Children ♂️ Trần Văn Hiệu
♂️ Trần Văn Xuân
♂️ Trần Văn Ba

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍