Personal Information

Tên
Trần Kim Đôi
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 11/5
Person ID 94744
Last Modified 2023-10-05 12:13:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hữu Chương
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Văn Phấn
♂️ Trần Văn Định
♂️ Trần Văn Tĩnh
Family ID 94736
Last Modified 2023-09-09 14:21:30

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Nguyễn
Children ♂️ Trần Văn Hải

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Phan
Children ♂️ Trần Văn Tám

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

11/5
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Trưởng Hữu vệ thập đội.