Personal Information

Tên
Trần Văn Định
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 29/9
Person ID 94747
Last Modified 2023-10-05 12:22:49

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hữu Chương
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Văn Phấn
♂️ Trần Kim Đôi
♂️ Trần Văn Tĩnh
Family ID 94736
Last Modified 2023-09-09 14:21:30

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Nguyễn
Children ♂️ Trần Văn Huấn

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

29/9
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Hương sắc làng Trung Lễ kiêm việc Bảo vệ.