Personal Information

Tên
Trần Văn Hiệu
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 5/11
Person ID 95472
Last Modified 2023-10-07 06:25:02

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tĩnh
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Văn Xuân
♂️ Trần Văn Ba
Family ID 95471
Last Modified 2023-10-05 12:30:57

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Phạm

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

5/11
Death Mortal life terminates.

📍