Personal Information

Tên
Trần Văn Xuân
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95475
Last Modified 2023-10-05 12:33:26

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Tĩnh
Mẹ Không Rõ
Siblings ♂️ Trần Văn Hiệu
♂️ Trần Văn Ba
Family ID 95471
Last Modified 2023-10-05 12:30:57

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Hồ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍