Personal Information

Tên
Trần Văn Tám
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95456
Last Modified 2023-10-07 06:15:11

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Kim Đôi
Mẹ họ Phan
Family ID 95451
Last Modified 2023-10-05 12:18:02

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Trần Lãm con thứ 3 của ông Trần Ngụ Uông lập tự.