Personal Information

Tên
Trần Văn Hải
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 12/7
Person ID 95452
Last Modified 2023-10-07 06:07:47

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Kim Đôi
Mẹ họ Nguyễn
Family ID 95447
Last Modified 2023-10-05 12:15:38

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Hán
♀️ Bà Chắt Trại
♀️ Bà Cu Lính
♀️ Bà Viêng
♀️ Bà Hỷ Thước

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

12/7
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Hương sắc làng Lạc Thiện; Thủ chỉ giáp.

thọ trên 70 tuổi