Personal Information

Tên
Trần Khắc Tư
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 23/2
Person ID 95714
Last Modified 2023-10-07 10:18:17

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Ước
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Khắc Thắng
♂️ Trần Khắc Thiêm
♂️ Trần Khắc Điện
Family ID 95703
Last Modified 2023-10-06 00:21:53

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Ba
Children ♂️ Trần Khoản
♂️ Trần Toản
♀️ Trần Thị Ba
Trần Thị Tư
♂️ Trần Năm Đan
♂️ Trần Sáu Đan
♂️ Trần Thứ
♂️ Trần Phú

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

23/2
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Giỗ ngày 23 tháng 2 Âm lịch.