Personal Information

Tên
Trần Khắc Ước
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94811
Last Modified 2023-10-06 00:20:19

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Phúc
Mẹ họ Đào
Siblings ♂️ Trần Khắc Nhượng
♂️ Trần Khắc Thời
Family ID 94807
Last Modified 2023-09-09 14:41:50

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Đào
Children ♂️ Trần Khắc Thắng
♂️ Trần Khắc Thiêm
♂️ Trần Khắc Điện
♂️ Trần Khắc Tư

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thọ 60 tuổi