Personal Information

Tên
Trần Toản
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ---- cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn
Person ID 96590
Last Modified 2023-10-09 09:00:09

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Tư
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Khoản
♀️ Trần Thị Ba
Trần Thị Tư
♂️ Trần Năm Đan
♂️ Trần Sáu Đan
♂️ Trần Thứ
♂️ Trần Phú
Family ID 96586
Last Modified 2023-10-07 10:19:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Hồ
Children ♂️ Trần Sanh
♂️ Trần Em Sanh
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Ngụ Sanh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍 cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn

Additional Information

Additional Info

tức Đôi Đan. Thọ 60 tuổi

Có 5 người con nhưng người con thứ 3 mất sớm, không có thông tin nên chỉ cập nhật 4 người con.