Trần Thứ

  0
  3

  Personal Information

  Name
  Trần Thứ
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ---- cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Khắc Tư
  Mother Trần Thị Ba
  Siblings ♂️ Trần Khoản
  ♂️ Trần Toản
  ♀️ Trần Thị Ba
  Trần Thị Tư
  ♂️ Trần Năm Đan
  ♂️ Trần Sáu Đan
  ♂️ Trần Phú

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Trần Thị Sáu
  Children ♀️ Trần Thị Ngoéc
  ♂️ Trần Quỳnh
  ♀️ Trần Thị Tam
  ♀️ Trần Thị Tứ
  ♀️ Trần Thị Mai
  ♂️ Trần Đôi Lương

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍 cát táng tại nghĩa trang Bà Lớn

  Additional Information

  Additional Info

  (tức Bảy Đan)