Personal Information

Tên
Trần Sáu Đan
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96603
Last Modified 2023-10-07 10:25:23

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Khắc Tư
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Khoản
♂️ Trần Toản
♀️ Trần Thị Ba
Trần Thị Tư
♂️ Trần Năm Đan
♂️ Trần Thứ
♂️ Trần Phú
Family ID 96586
Last Modified 2023-10-07 10:19:19

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍