Personal Information

Tên
Trần Văn Thi
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 19/7
Person ID 95410
Last Modified 2023-10-07 03:43:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Mân
Mẹ họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Kim Thuỳ
♂️ Trần Văn Chuyên
♂️ Trần Văn Đôi
Family ID 95399
Last Modified 2023-10-05 09:31:56

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Thị
♂️ Trần Đôi Thị
♂️ Trần Ba Thị

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

19/7
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Phó lý trưởng làng Lạc Thiện (Trung Lễ ngày nay); Thủ chỉ giáp; Thọ 80 tuổi.