Personal Information

Tên
Trần Ba Thị
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96269
Last Modified 2023-10-07 03:49:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thi
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Thị
♂️ Trần Đôi Thị
Family ID 96261
Last Modified 2023-10-07 03:45:15

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍