Personal Information

Tên
Trần Văn Thị
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96262
Last Modified 2023-10-07 03:46:37

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thi
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Đôi Thị
♂️ Trần Ba Thị
Family ID 96261
Last Modified 2023-10-07 03:45:15

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Hồ
Children ♂️ Trần Cối
♂️ Trần Hội

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Trần

Spouses ( 3 )

Spouse
Đào Thị Út

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍