Personal Information

Tên
Trần Văn Mân
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 27/8
Person ID 94728
Last Modified 2023-10-05 09:27:33

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Huyền
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Toản
Family ID 94727
Last Modified 2023-09-09 14:17:47

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Hồ
Children ♂️ Trần Kim Thuỳ
♂️ Trần Văn Chuyên
♂️ Trần Văn Thi
♂️ Trần Văn Đôi

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

27/8
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Nhiêu Am, Phó Lý trưởng thôn; Thọ 60 tuổi.