Personal Information

Tên
Trần Văn Thắng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96801
Last Modified 2023-10-07 12:40:27

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hữu Trật
Mẹ họ Phạm
Siblings ♀️ Bà chắt Cứ
♂️ Trần Văn Siêu
♂️ Trần Văn Tương
♂️ Trần Văn Đạt
♂️ Trần Văn Nhuận
Family ID 96790
Last Modified 2023-10-07 12:36:50

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Khang
♂️ Trần Con Khang
♂️ Trần Đại

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍