Personal Information

Tên
Trần Văn Đạt
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96807
Last Modified 2023-10-10 08:58:11

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Hữu Trật
Mẹ họ Phạm
Siblings ♀️ Bà chắt Cứ
♂️ Trần Văn Siêu
♂️ Trần Văn Thắng
♂️ Trần Văn Tương
♂️ Trần Văn Nhuận
Family ID 96790
Last Modified 2023-10-07 12:36:50

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Ba
Children ♂️ Trần Tập
♂️ Trần Em Tập
♀️ Bà Cháu Nghiêm
♂️ Trần Đích Tập
♀️ Bà Cu Kính
♂️ Trần Viết Yên

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(tên trong gia phả là Trần Văn Tập);