Personal Information

Tên
Trần Văn Toản
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94731
Last Modified 2023-10-05 09:39:54

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Huyền
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Văn Mân
Family ID 94727
Last Modified 2023-09-09 14:17:47

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

có bản chép Trần Kim Toản. Thọ 60 tuổi; Vô hậu.

- Ngày giỗ: ông 22/3, bà: Trong bản chữ Hán đề rõ: “Kỵ đồng nhật” có nghĩa là giỗ cùng ngày với ông.