Personal Information

Tên
Trần Em Tập
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98312
Last Modified 2023-10-10 09:04:58

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đạt
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Tập
♀️ Bà Cháu Nghiêm
♂️ Trần Đích Tập
♀️ Bà Cu Kính
♂️ Trần Viết Yên
Family ID 98308
Last Modified 2023-10-10 09:01:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Hồ Thị Báu
Children ♂️ Trần Văn Quán

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍