Personal Information

Tên
Trần Đích Tập
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 98319
Last Modified 2023-10-10 09:07:31

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đạt
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Tập
♂️ Trần Em Tập
♀️ Bà Cháu Nghiêm
♀️ Bà Cu Kính
♂️ Trần Viết Yên
Family ID 98308
Last Modified 2023-10-10 09:01:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Đôi
Children ♂️ Trần Vọng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍