Personal Information

Tên
Bà Cu Kính
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 98322
Last Modified 2023-10-10 09:08:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Đạt
Mẹ Trần Thị Ba
Siblings ♂️ Trần Tập
♂️ Trần Em Tập
♀️ Bà Cháu Nghiêm
♂️ Trần Đích Tập
♂️ Trần Viết Yên
Family ID 98308
Last Modified 2023-10-10 09:01:19

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍