Personal Information

Tên
Trần Thị Tứ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 97800
Last Modified 2023-10-09 09:08:41

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Toản
Mẹ Họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Sanh
♂️ Trần Em Sanh
♂️ Trần Ngụ Sanh
Family ID 97793
Last Modified 2023-10-09 09:01:31

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

lấy chồng Lê Dụy, tức Đôi Bẹn