Personal Information

Tên
Trần Năng Cử
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94936
Last Modified 2023-10-07 00:09:45

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Hốc
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Cức
♂️ Trần Năng Thẩm
♂️ Trần Năng Kiệm
Family ID 94931
Last Modified 2023-09-11 13:25:26

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Ngân
Children ♂️ Trần Năng Sủng
♂️ Trần Năng Ba
♂️ Trần Năng Đào

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Chức vụ: Giám mục trong làng.