Personal Information

Tên
Trần Năng Hốc
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94631
Last Modified 2023-09-09 13:40:03

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Không Rõ Tên
Mẹ Không rõ
Siblings ♂️ Trần Năng Hạp
Family ID 94626
Last Modified 2023-09-09 13:38:23

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Năng Cức
♂️ Trần Năng Cử
♂️ Trần Năng Thẩm
♂️ Trần Năng Kiệm

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍