Personal Information

Tên
Trần Năng Cức
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94933
Last Modified 2023-10-07 00:03:52

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Hốc
Mẹ họ Trần
Siblings ♂️ Trần Năng Cử
♂️ Trần Năng Thẩm
♂️ Trần Năng Kiệm
Family ID 94931
Last Modified 2023-09-11 13:25:26

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Trịnh
Children ♂️ Trần Năng Xứ
♂️ Trần Năng Xá
♂️ Trần Năng Xang

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Chức vụ: Giám mục trong làng.