Personal Information

Tên
Trần Năng Ba
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95995
Last Modified 2023-10-07 00:11:35

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Cử
Mẹ Trần Thị Ngân
Siblings ♂️ Trần Năng Sủng
♂️ Trần Năng Đào
Family ID 95988
Last Modified 2023-10-07 00:08:56

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍