Personal Information

Tên
Trần Năng Đào
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95998
Last Modified 2023-10-07 14:10:38

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Năng Cử
Mẹ Trần Thị Ngân
Siblings ♂️ Trần Năng Sủng
♂️ Trần Năng Ba
Family ID 95988
Last Modified 2023-10-07 00:08:56

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Năng Nghiện
♂️ Trần Năng Diện
♂️ Trần Năng Tư

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Ông Đào phụng tự ông Trần Năng Lẫm.