Personal Information

Tên
Trần Văn Thư
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95874
Last Modified 2023-10-06 06:19:31

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Phước Tuy
Mẹ họ Phạm
Siblings ♂️ Trần Văn Hộ
♂️ Trần Văn Phu
Family ID 95866
Last Modified 2023-10-06 06:15:03

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Khoá
♀️ Bà Dái Nhiên

Spouses ( 2 )

Spouse
họ Trần
Children ♂️ Trần Văn Bút
♂️ Trần Văn Tích
♀️ Bà Tộc Trương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍