Personal Information

Tên
Trần Phước Tuy
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94875
Last Modified 2023-10-06 06:13:37

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Nguyễn Dự
Mẹ họ Lê
Siblings ♂️ Trần Chính Đạo
♂️ Trần Văn Úc
♂️ Trần Văn Thống
♂️ Trần Phước Thực
Family ID 94858
Last Modified 2023-09-11 13:01:44

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Văn Hộ
♂️ Trần Văn Phu
♂️ Trần Văn Thư

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh chữ Hán trường tỉnh.