Personal Information

Tên
Trần Cối
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97473
Last Modified 2023-10-09 01:20:36

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Thị
Mẹ họ Hồ
Siblings ♂️ Trần Hội
Family ID 97465
Last Modified 2023-10-09 01:18:20

Spouses ( 1 )

Spouse
Đinh Thị Ba
Children ♀️ Trần Thị Cháu
♂️ Trần Lê Kỳ
♂️ Trần Lê Dị
♂️ Trần Lê Lý

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍