Personal Information

Tên
Trần Văn Tam
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96835
Last Modified 2023-10-10 12:44:21

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phu
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Yến
♂️ Trần Văn Khánh
Family ID 96828
Last Modified 2023-10-07 13:06:43

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Lê
Children ♂️ Trần Văn Tộ
♂️ Trần Văn Quy
♀️ Trần Thị Thìn
♂️ Trần Bốn
♀️ Trần Thị Ngụ
♀️ Trần Thị Lục

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thọ trên 70 tuổi.