Personal Information

Tên
Trần Trương
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 27/6 nghĩa trang Cồn Độ
Person ID 96405
Last Modified 2023-10-09 06:01:34

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Phương
Mẹ Đinh Thị Bảy
Family ID 96397
Last Modified 2023-10-07 07:06:59

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Na
Children ♂️ Trần Lan

Spouses ( 2 )

Spouse
Võ Thị Em
Children ♀️ Trần Thị Em Nậy
♂️ Trần Hiệu Thiện
♀️ Trần Thị Mại
♂️ Trần Tiếp Phúc
♂️ Trần Minh Đức

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

27/6
Death Mortal life terminates.

📍 nghĩa trang Cồn Độ

Additional Information

Additional Info

Hương sắc làng Quy nhân, nghề đông y; Thầy phù thủy.