Personal Information

Tên
Trần Văn Phương
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất 4/8
Person ID 95571
Last Modified 2023-10-07 07:12:10

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Hữu
Mẹ họ Trần
Siblings ♀️ Trần Thị Đỏ
♂️ Trần Xuân Lương
♂️ Trần Xuân Tương
♀️ Trần Thị Bốn
♂️ Trần Văn Dương
♀️ Trần Thị Phè
♀️ Trần Thị Thiều
Family ID 95552
Last Modified 2023-10-05 13:25:17

Spouses ( 1 )

Spouse
Đinh Thị Lục
Children ♀️ Bà Bát Hoằng
♀️ Bà Hương

Spouses ( 2 )

Spouse
Đinh Thị Bảy
Children ♂️ Trần Trương

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

4/8
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

hương sắc làng Trung Lễ; quy nhân.