Personal Information

Tên
Nguyễn Thị Bảy
Sinh ---- xóm Đình Thượng Ích, xã Đức Lâm
Giới tính ♀️ Female
Mất 11/9
Person ID 96409
Last Modified 2023-10-07 07:16:19

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Văn Dương
Children ♀️ Bà Cu Hét
♀️ Bà Lưu
♀️ Bà Hét Bàng
♀️ Bà Hàn Điền
♀️ Bà Phó Mân
♂️ Trần Văn Diêm

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍 xóm Đình Thượng Ích, xã Đức Lâm

11/9
Death Mortal life terminates.

📍