Personal Information

Tên
Trần Trưng
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96219
Last Modified 2023-10-08 14:06:38

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Quải
Mẹ họ Lê
Family ID 96218
Last Modified 2023-10-07 02:21:37

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị Dụa
Children ♀️ Trần Ngoéc Trưng
♂️ Trần Em Trưng
♀️ Trần Thị Tiu
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Ngọc Tri
♀️ Trần Thị Tỉu
♀️ Trần Thị Bảy
♂️ Trần Lê Tế

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Có 9 người con nhưng do 1 người chết sớm không có thông tin nên chỉ cập nhật 8 người con