Personal Information

Tên
Trần Đôn Quải
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95383
Last Modified 2023-10-05 07:11:52

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Tô
Mẹ họ Nguyễn
Family ID 95382
Last Modified 2023-10-05 07:10:53

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Lê
Children ♂️ Trần Trưng

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍