Personal Information

Tên
Trần Lê Tế
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97379
Last Modified 2023-10-12 13:54:11

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Trưng
Mẹ Lê Thị Dụa
Siblings ♀️ Trần Ngoéc Trưng
♂️ Trần Em Trưng
♀️ Trần Thị Tiu
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Ngọc Tri
♀️ Trần Thị Tỉu
♀️ Trần Thị Bảy
Family ID 97356
Last Modified 2023-10-08 14:07:23

Spouses ( 1 )

Spouse
Phan Thị Tứ
Children ♂️ Trần Tuy
♀️ Trần Thị Vân

Spouses ( 2 )

Spouse
Nguyễn Thị Niêm
Children ♂️ Trần Lê Tiếp
♀️ Trần Thị Nhiên

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Tức Chín Tri

tục gọi là Cu Chín Tri