Personal Information

Tên
Trần Thiện
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 96213
Last Modified 2023-10-08 13:55:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Đôn Hách
Mẹ Nguyễn Thị Chắt
Siblings ♂️ Trần Đôn Cương
♂️ Trần Đôn Hương
♂️ Trần Đôn Khương
♂️ Trần Ý
Family ID 96199
Last Modified 2023-10-07 02:16:50

Spouses ( 1 )

Spouse
Trần Thị Nậy
Children ♂️ Trần Hỷ
♀️ Trần Thị Tam
♂️ Trần Lê Ngôn
♀️ Trần Thị Ngụ
♂️ Trần Lê Ngọc
♀️ Trần Thị Bảy
♂️ Trần Lê Đạo
♀️ Trần Thị Chín

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

(tục gọi Kiểm Hỷ); Hương kiểm làng Lạc Thiện (Trung Lễ).

Có 9 người con nhưng 1 người con chết sớm nên không có thông tin và chỉ cập nhật 8 người con