Trần Thiện

  0
  3

  Personal Information

  Name
  Trần Thiện
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Đôn Hách
  Mother Nguyễn Thị Chắt
  Siblings ♂️ Trần Đôn Cương
  ♂️ Trần Đôn Hương
  ♂️ Trần Đôn Khương
  ♂️ Trần Ý

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Trần Thị Nậy
  Children ♂️ Trần Hỷ
  ♀️ Trần Thị Tam
  ♂️ Trần Lê Ngôn
  ♀️ Trần Thị Ngụ
  ♂️ Trần Lê Ngọc
  ♀️ Trần Thị Bảy
  ♂️ Trần Lê Đạo
  ♀️ Trần Thị Chín

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  (tục gọi Kiểm Hỷ); Hương kiểm làng Lạc Thiện (Trung Lễ).

  Có 9 người con nhưng 1 người con chết sớm nên không có thông tin và chỉ cập nhật 8 người con