Trần Đôn Hương

  0
  12

  Personal Information

  Name
  Trần Đôn Hương
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Đôn Hách
  Mother Nguyễn Thị Chắt
  Siblings ♂️ Trần Đôn Cương
  ♂️ Trần Đôn Khương
  ♂️ Trần Ý
  ♂️ Trần Thiện

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Trần Thị Nậy
  Children ♂️ Trần Thụ
  ♀️ Trần Thị Phác

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  Chức vụ: Tộc biểu