Trần Lê Ngôn

  0
  11

  Personal Information

  Name
  Trần Lê Ngôn
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Thiện
  Mother Trần Thị Nậy
  Siblings ♂️ Trần Hỷ
  ♀️ Trần Thị Tam
  ♀️ Trần Thị Ngụ
  ♂️ Trần Lê Ngọc
  ♀️ Trần Thị Bảy
  ♂️ Trần Lê Đạo
  ♀️ Trần Thị Chín

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  Không Rõ
  Children ♀️ Trần Thị Hồng

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  (tức Bốn Hỷ);  Ông mất năm 1945 vì bệnh sỏi thận.