Trần Đôn Khương

  0
  12

  Personal Information

  Name
  Trần Đôn Khương
  Born ----
  Gender ♂️ Male
  Died ----

  Parents ( 1 )

  Father
  Trần Đôn Hách
  Mother Nguyễn Thị Chắt
  Siblings ♂️ Trần Đôn Cương
  ♂️ Trần Đôn Hương
  ♂️ Trần Ý
  ♂️ Trần Thiện

  Spouses ( 1 )

  Spouse
  họ Trần
  Children ♀️ Trần Thị Ngoéc
  ♀️ Trần Thị Con
  ♂️ Trần Cầm
  ♀️ Trần Thị Sáu
  ♀️ Trần Thị Bảy
  ♂️ Trần Lê Mai

  Spouses ( 2 )

  Spouse
  Hồ Thị Em

  Events

  ----
  Birth Entering into life.

  📍

  ----
  Death Mortal life terminates.

  📍

  Additional Information

  Additional Info

  tục gọi cố Đoàn Mân

  - Con:

  1. Trần Thị Ngoéc,

  2. Trần Thị Con,

  1. (chết sớm),
  2.  (chết sớm)
  3. Trần Cầm (tục gọi Ngụ Mân),
  4. Trần Thị Sáu;
  5. Trần Thị Bảy;
  6. Trần Lê Mai.
  7. Trần Thị Chín.

  Có 9 người con nhưng có 2 người con mất sớm nên chỉ cập nhật 7 người con