Personal Information

Tên
Trần Thái Thông
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 94896
Last Modified 2023-10-06 06:33:43

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Trứ
Mẹ họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Doãn
♂️ Trần Văn Kỹ
♂️ Trần Văn Ngoãn
Family ID 94886
Last Modified 2023-09-11 13:10:28

Spouses ( 1 )

Spouse
Họ Đinh
Children ♂️ Trần Văn Tùng
♂️ Trần Văn Thiệu
♂️ Trần Văn Mân

Spouses ( 2 )

Spouse
Họ Biện

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Thí sinh tam trường kinh khoa trường văn hữu.

Ông Thông lập tự ông Trần Xuân Lạng như đã nói ở trên.