Personal Information

Tên
Trần Văn Mân
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 95925
Last Modified 2023-10-06 06:42:55

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Thái Thông
Mẹ Họ Đinh
Siblings ♂️ Trần Văn Tùng
♂️ Trần Văn Thiệu
Family ID 95915
Last Modified 2023-10-06 06:35:26

Spouses ( 1 )

Spouse
họ Phạm
Children ♂️ Trần Minh Châu
♂️ Trần Minh Cầu
♀️ Trần Thị Ba
♀️ Trần Thị Bốn
♀️ Trần Thị Năm
♀️ Trần Thị Em Con
♀️ Trần Thị Bảy
♂️ Trần Phúc Cảnh

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍