Personal Information

Tên
Trần Sâm
Sinh ----
Giới tính ♂️ Male
Mất ----
Person ID 97441
Last Modified 2023-10-13 00:13:57

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Văn Kỷ
Mẹ Trần Thị Chắt
Siblings ♂️ Trần Văn Nhẹ
♀️ Bà Hương Yêm
♂️ Trần Tứ
♂️ Trần Thiện Kế
♀️ Bà Hương Nhuần
♀️ Bà Bộ Hiểu
Family ID 97436
Last Modified 2023-10-09 00:31:44

Spouses ( 1 )

Spouse
Lê Thị An
Children ♂️ Trần Phẩm
♂️ Trần Bội
♂️ Trần Hàm
♀️ Trần Thị Tứ
♂️ Trần Lê Cơ
♂️ Trần Lê Cận
♂️ Trần Lê Cư
♀️ Trần Thị Nhỏ

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

Hương kiểm làng Lạc Thiện