Personal Information

Tên
Trần Thị Tứ
Sinh ----
Giới tính ♀️ Female
Mất ----
Person ID 99479
Last Modified 2023-10-13 00:19:15

Cha mẹ ( 1 )

Cha
Trần Sâm
Mẹ Lê Thị An
Siblings ♂️ Trần Phẩm
♂️ Trần Bội
♂️ Trần Hàm
♂️ Trần Lê Cơ
♂️ Trần Lê Cận
♂️ Trần Lê Cư
♀️ Trần Thị Nhỏ
Family ID 99469
Last Modified 2023-10-13 00:14:59

Sự kiện

----
Birth Entering into life.

📍

----
Death Mortal life terminates.

📍

Additional Information

Additional Info

bà Nuôi Thắng